Ombudsman rozhodl ve věci zbořeného mostu

07.04.2019

Úřad ombudsmana rozhodl ve věci zbořeného mostu přes Balinku. Jeho závěry zveřejňujeme v nezměněném, kompletním znění:


Vážený pane magistře,

oznamuji Vám, že jsem se rozhodl podle § 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv uzavřít šetření podnětu, kterým jste se jako advokát advokátní kanceláře Frank Bold advokáti, s. r. o., Údolní 567/33, 602 00 Brno, obrátil na veřejnou ochránkyni práv s podnětem k prošetření postupu Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru výstavby a regionálního rozvoje, a Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství, ve věci záměru odstranění a výstavby nového mostu přes řeku Balinku na ulici Třebíčská ve Velkém Meziříčí.

Ve stručnosti si dovoluji zrekapitulovat, že jsem dne 5. 11. 2018 vydal zprávu o šetření ve věci podnětu, jehož podstatou byl rozdílný právní názor orgánu státní památkové péče (dále také "orgán státní památkové péče"), Národního památkového ústavu, územního odborné ho pracoviště v Telči (dále také "NPÚ") a Krajského úřadu Kraje Vysočina na vymezení územního rozsahu Městské památkové zóny Velké Meziříčí (dále také "MPZ Velké Meziříčí"), respektive použití rozdílných mapových podkladů při posouzení věci. Na základě podnětu jsem vedl šetření vůči Městskému úřadu Velké Meziříčí a Krajskému úřadu Kraje Vysočina (dále také "krajský úřad"). Předmětem šetření bylo prověřit postup stavebního a krajského úřadu v řízení ve věci demolice stávajícího a stavby nového mostu.

Dalším bodem Vašeho podnětu byla kritika postupu krajského úřadu při přezkoumání veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby mostu. Namítal jste, že krajský úřad postupoval svévolně, když se fakticky postavil do pozice "arbitra" v oblasti státní památkové péče, tedy zcela mimo svou pravomoc, a vyšel z nesprávného názoru orgánu státní památkové péče ohledně územního rozsahu MPZ Velké Meziříčí.

Pro úplnost uvádím, že jsem v průběhu šetření požádal o součinnost také ministra kultury, a to za účelem zjištění právního názoru Ministerstva kultury (dále také "ministerstvo") na použití původních a digitalizovaných mapových podkladů ve vztahu k určení územního rozsahu MPZ Velké Meziříčí.

Po prošetření věci jsem dospěl k závěru, že Městský úřad Velké Meziříčí jako příslušný orgán státní památkové péče jakož i Krajský úřad Kraje Vysočina jako příslušný speciální stavební úřad II. stupně v daném případě pochybily, když při posouzení věci nevycházely z mapových podkladů, které jsou součástí vyhlášky o MPZ Velké Meziříčí (dále také "vyhláška").

Jako důvodnou jsem shledal námitku poukazující na to, že krajský úřad při přezkoumání veřejnoprávní smlouvy překročil svou pravomoc, když si jako speciální stavební úřad pro dopravní stavby učinil sám úsudek o územním rozsahu MPZ Velké Meziříčí, ačkoliv mu tato pravomoc nepřísluší.

V souladu s § 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv jsem požádal starostu města Velké Meziříčí, ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina a ministra kultury, aby se k mým zjištěním vyjádřili.

Vyjádření krajského úřadu

Dne 6. 12. 2018 jsem obdržel vyjádření ředitele krajského úřadu ze dne 5. 12. 2018. V úvodu svého vyjádření ředitel krajského úřadu uvedl, že souhlasí s tím, že v daném případě již nelze dosáhnout zjednání nápravy, protože most přes řeku Balinku byl odstraněn a nahrazen novým mostem. Ředitel krajského úřadu dále konstatoval, že celý problém byl způsoben rozpory v mapových podkladech na úseku státní památkové péče. S ohledem na zjištění, že NPÚ poskytl městu Velké Meziříčí podle názoru Ministerstva kultury právně nezávazné mapové podklady, mě ředitel krajského úřadu požádal, abych z pozice svého úřadu přispěl k tomu, aby na úseku památkové péče byla v této věci učiněna náprava.

Ředitel krajského úřadu dále podotkl, že v daném případě investor stavby v souvislosti se stavbou mostu měl již v době posuzování podnětu na zastavení stavby vynaložené finanční prostředky ve výši cca 800 000 Kč, měl uzavřenou smlouvu s dodavatelem, z níž vyplývaly případné finanční sankce. O to více by ředitel krajského úřadu uvítal řešení situace v oblasti podkladů na úseku státní památkové péče.

Pokud jde o posouzení postupu speciálního stavebního úřadu, ředitel krajského úřadu poznamenal, že tento správní orgán bral při svém rozhodování v úvahu i další veřejný zájem na ochraně bezpečnosti účastníků silničního provozu, zvlášť za situace, kdy jsou veřejně známé případy pádu lávek a havárie mostů. Podle ředitele krajského úřadu vycházel speciální stavební úřad z doložené mostní prohlídky, podle které měl most degradován beton oblouku a táhel do hloubky až 50 mm. Stav mostu vyžadoval akutní řešení, přičemž vlastník mostu získal oprávnění ke stavbě a byl v dobré víře, což bral krajský úřad jako správní orgán II. stupně v úvahu. Dle ředitele krajského úřadu mohla být ve zprávě o šetření otázce ochrany dobré víry a bezpečnosti provozu věnována rovněž pozornost.

Vyjádření Ministerstva kultury

Dne 14. 12. 2018 jsem obdržel dopis ministra kultury, jímž mě informoval, že ve vztahu k mapovým podkladům poskytnutým NPÚ, generálním ředitelstvím, městu Velké Meziříčí, připravuje Ministerstvo kultury dopis adresovaný NPÚ, který upozorní na nepřesnost poskytnutých podkladů v této věci. Ministr kultury mi rovněž přislíbil, že ministerstvo bude o této problematice metodicky informovat všechny své podřízené úřady na celostátním metodickém semináři, který každoročně pořádá pro pracovníky krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy.

Dne 17. 12. 2018 jsem obdržel na vědomí dopis ředitele odboru památkové péče Ministerstva kultury adresovaný generální ředitelce NPÚ obsahující žádost, kterým ministerstvo NPÚ upozornilo na špatné vedení hranice MPZ Velké Meziříčí v jejich mapových podkladech. Ministerstvo kultury sdělilo NPÚ, že vymezené hranice z let 2012 a 2014, které NPÚ poskytl městu Velké Meziříčí, nelze brát za právně závazné, jelikož se tato hranice v některých místech neshoduje s plánem zóny, který je součástí vyhlášky.

Ministerstvo kultury v dopisu uvedlo, že poskytnutí takových mapových podkladů, které nekorespondují se samotnou právně závaznou vyhláškou, je matoucí a v tomto případě to bohužel negativně ovlivnilo celé správní řízení. Proto ředitel odboru památkové péče ministerstva požádal generální ředitelku NPÚ, aby mapové podklady k MPZ Velké Meziříčí v jím spravovaném Geoportálu NPÚ uvedl do souladu s platnou právně závaznou vyhláškou, aby se do budoucna zabránilo podobnému nedopatření.

Vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí

Vyjádření městského úřadu jsem ani přes urgenci provedenou dopisem ze dne 14. 1. 2019 neobdržel. S přihlédnutím k výsledku šetření a skutečnosti, že v daném případě již nebylo možné zjednat nápravu, protože most přes řeku Balinku byl zbořen, jsem se rozhodl, že šetření uzavřu i bez vyjádření starosty města Velké Meziříčí, protože z pohledu budoucí správní praxe pokládám za zásadní vyjádření ministra kultury.

Závěrečné shrnutí

K vyjádření ředitele krajského úřadu pouze ve stručnosti uvádím, že v daném případě skutečně došlo ke střetu dvou veřejných zájmů, a to zájmu státní památkové péče na ochraně mostu a zájmu na bezpečnosti silničního provozu.

Faktem nicméně zůstává, že střet dvou veřejných zájmů ani ochrana dobré víry stavebníka nemohou odůvodňovat postup, který je v rozporu s právními předpisy, jenž spočíval v tom, že krajský úřad zcela zjevně překročil svou pravomoc, když namísto příslušného orgánu státní památkové péče hodnotil územní rozsah MPZ Velké Meziříčí, ačkoliv věděl, že tato otázka je přinejmenším sporná. Zpětně si pak lze položit i otázku, proč dospěl most do tak špatného stavu, který vedl jeho vlastníka k podání žádosti o jeho demolici.

Z hlediska posuzování dalších stavebních záměrů na území MPZ Velké Meziříčí pokládám za klíčové stanovisko Ministerstva kultury a vycházím z toho, že prostřednictvím NPÚ dojde k uvedení mapových podkladů do souladu s platnou vyhláškou, což přispěje ke sjednocení správní praxe v daném území.

Tento dopis zasílám na vědomí starostovi města Velké Meziříčí, řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina a ministrovi kultury. S pozdravem

JUDr. Stanislav Křeček v. r.
zástupce veřejné ochránkyně práv
(dopis je opatřen elektronickým podpisem)